Изследване и подобрение на процеси

Във времената на COVID-19 пандемия и потенциална икономическа криза пред ръководителите на производствени предприятия особено ярко изпъкват въпросите, свързани с повишаване на ефективността, подобряване на организацията на работа, пестене на ресурси и в крайна сметка – рентабилността на компанията. Успешната работа по тези въпроси често води и до намаляване на отпадъците, по ниско потребление на вода и енергия и общо намаляване на замърсяването в следствие на работата. За да помогнем на фирмите в ТИЗ в решаването на тези задачи, формирахме работен екип между JobTiger, Audit Advice Associates и Технически университет – Габрово, който да подпомогне изследването и подобрението на процесите в тях. 

Цели: 

 - Намаляване на използваните ресурси; 

 - Намаляване на отпадъците; 

 - Намаляване на въглеродния отпечатък на предприятието; 

 - Подобряване на процесите; 

 - Намаляване на разходите и увеличаване на печалбата. 

Целта е да се предложат на компаниите практични стъпки за постигане на целите, ефикасни методи за контрол на напредъка и при нужда – подходящо обучение на специалистите. 

Смятаме, че подобрението е път, които се върви ежедневно с малки стъпки и залогът за успех е доброто планиране, постоянството и мотивацията на всички участващи в процеса. 

Методология: 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve and Control или Определи, Измери, Анализирай, Подобри и Контролирай) 

Области на изследване (може да се изследват една или повече области): 

- Стратегия за бъдещото развитие на предприятието –локации, инвестиции, пазари и т.н.; 

- Мениджмънт и управление – ежедневната работа на предприятието до крайният продукт; 

- Човешки ресурси - развитие, способности, ориентация, мотивация, структура според правилното управление на процесите и водещи световни практики; 

- Енергийни източници – управление и контрол на използването им; 

- Качество – прилагане и изпълнение на изисквания по съответните стандарти; 

- Техническа поддръжка и ремонти – планиране на различните видове ремонти, използваемост на резервни части ,проекти и т.н.; 

- Складове – управление и контрол наличностите на суровини и материали, готови продукти. 

Екип: 

JobTiger, Audit Advice Associates и Технически университет – Габрово създадоха екип от водещи индустриални специалисти с международно ноу хау и университетски учени, за да могат да направят изследването на база на най-добрите световни практики. 

Водещи специалисти: 

Живко Черковски, JobTiger 

Доц. Д-р инж. Пламен Цанков, Технически университет - Габрово 

Стоян Ганев, Audit Advice Associates 

За повече информация и контакт: 

Светлозар Петров 

E: spetrov@jobtiger.bg 

M: +359888949861 

Християн Петков 

Е: hristian@jobtiger.bg 

M: +359884868161