GCDF сертификат за кариерно консултиране

GCDF (Global Career Development Facilitator) е програма за обучение на специалисти в областта на Човешките ресурси и мениджъри, чиито основен фокус е развитие на потенциала на отделния служител и на екипите като цяло.

Международната програма за подготовка на специалисти по кариерно развитие GCDF е създадена през 1997 г. от най-голямата институция в света, която разработва и въвежда сертификационни програми за консултанти – NBCC International. Сертификатът е признат в над 40 държави в цял свят, сред които САЩ, Канада, Нова Зеландия, Япония, Румъния, Германия, Италия, Швейцария, България, Турция и др.

Програмата, по която се обучават и сертифицират кариерните консултанти в България от 2004 г. насам, е част от международната програма GCDF. Тя е въведена, допълнена и адаптирана за различните групи клиенти (ученици, студенти, безработни, работещи) с помощта на USAID и екипа на JobTiger.bg.

В рамките на проекта за въвеждане на GCDF програмите в България, се създадоха кариерни центрове в почти всички университети в България и се обучиха и сертифицираха специалисти по кариерно консултиране в тях. В момента в средното образование има над 1000 кариерни консултанти. В няколко университета в страната има разработени магистърски програми по кариерно консултиране и изборни дисциплини за първокурсници свързани с кариерното ориентиране.

Главният фокус на програмата GCDF е развитието на умения и знания за оценка на потенциала, силните страни и областите за развитие на хората, както и умения за консултиране, коучинг, менторинг у обучаващите се.

Консултирането и подпомагането на развитието през целия живот са две универсални умения, които са приложими и в области като:

 • Подбор;
 • Създаване на модели за оценка на персонал;
 • Оценка на нуждите от обучение;
 • Разработване на програми за развитие – индивидуални и колективни;
 • Развитие на меки умения;
 • Разрешаване на конфликти;
 • Мотивиране на служители;
 • Управление на екип;
 • Даване и получаване на конструктивна обратна връзка;
 • Наблюдение и умения за контрол на процеса на развитие;
 • Тренинги и презентации пред групи;
 • Мениджмънт;
 • Пренасочване и освобождаване на служители;
 • Ориентиране на клиенти към подходяща професионална реализация и избор на професия/ път на развитие.

Програмата е така построена, че обучаващите се имат възможността да преживяват целия процес на консултиране и да експериментират с различни техники и инструменти, за да открият собствения си стил и начин на работа, който е най-подходящ за професионалните им цели.

Процесът на обучение включва много психологически методи и похвати, които са общодостъпни и лесно приложими в професионална среда, без това да изисква специална психологическа подготовка. Методологията е разработена на базата на позитивната рефлексия (метод PAAR) и се обръща изцяло към силата, уменията и знанията на човек, без да пренебрегва дефицитите и възможностите за развитие.

В обхвата на програмата са включени следните теми разделени в последователни модули за надграждане на познанията:

Формат на протичане на тренинг програмата:

 1. Всеки желаещ да се сертифицира първо преминава през предварителна самоподготовка, включваща запознаване с материали, решаване на казуси и упражнения. Целта е участниците да получат обратна връзка от водещите на тренинга, както и да уеднаквят нивото си преди присъственото обучение.
 2. Присъствено обучение – практическо разиграване на етапите на кариерното консултиране в различни ситуации в рамките на 2 дни.
 3. Работа с реален клиент (самоподготовка между двете присъствени срещи).
 4. Супервизия на казусите на участниците (присъствено обучение – 1 ден).
 5. Тренингът завършва с издаване на сертификат – български или международен.

Свържете се с нас:


W: fbo.bg
E: Nevena.Rakovska@gmail.com